Next Game:

VERZEKERINGEN

Bij het oplopen van een letsel tijdens de trainingen of wedstrijden kan je een ongevalsaangifte downloaden (of hier te downloaden). Deze ongevalsaangifte wordt, nadat deze door de dokter werd ingevuld, zo snel mogelijk overhandigd aan de secretaris, die voor de verdere administratieve verzending zal zorgen.

Vul enkel een ongevalsaangifteformulier in bij een ernstige kwetsuur. Als je het formulier invult kan je minstens 2 tot 3 weken niet spelen.

Vraag voor alle zekerheid aan de arts of kinesist of het medisch en/of financieel de moeite loont.

Stuur nooit zelf de documenten naar de bond, maar stuur steeds alle papieren naar de club!!!

Alle documenten moeten originelen zijn, anders keert de verzekering geen vergoeding uit. Neem dus vooraf de nodige fotokopies!

Alvorens te hervatten met de trainingen of wedstrijden dient het verzekeringsdossier afgesloten te zijn!

Clubs en leden (polis nr. 45.054.954)


Deze polis voorziet in: 

a) de verzekering tegen lichamelijke ongevallen 
De waarborg "lichamelijke ongevallen" is van toepassing tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens alle verplaatsingen van huis naar de plaats van het sportgebeuren en terug, zowel tijdens de individuele als tijdens de groepsverplaatsingen. 
b) een dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de schade aan derden.
De waarborg "burgerlijke aansprakelijkheid" is verleend tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan. 

Deze verzekering is overal ter wereld van toepassing. 
 

a) lichamelijke ongevallen (uitsluitend van toepassing op leden)


Onder lichamelijk ongeval dient te worden verstaan, een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorza(a)k(en) vreemd is (zijn) aan het organisme van het slachtoffer. 

Met ongevallen worden gelijkgesteld en zijn dus verzekerd: 
- de gevolgen van een lichamelijke inspanning, inzonderheid verrekkingen en spierscheuringen, voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling voordoen, 
- ziekten, besmettingen en infecties welke het gevolg zijn van een ongeval, 
- verdrinking, bevriezing, zonnesteek of hydrocutie, alsook alle andere gevolgen van onvrijwillige onderdompeling, 
- vergiftigingen of toevallige of misdadige verstikking, 
- lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ingevolge het redden van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen, 
- lichamelijke letsels als gevolg van aanslagen op of aanranding van de verzekerde 
- letsels door de verzekerde zelf veroorzaakt bij het knippen van likdoorns of nagels, 
- razernij, tetanus of miltvuur, 
- letsels welke het gevolg zijn van een uiting eigen aan een ziekelijke toestand van een verzekerde. 

Waarborgen en verleende waarborgbedragen 

1. - terugbetaling, na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering en gedurende twee jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval, van alle geneeskundige kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief en dit tot 20% van het tarief. 

- de tandprothesekosten worden terugbetaald tot 250 € per tand met een maximum van 1.000 € per slachtoffer. Er wordt echter geen tussenkomst verleend voor de herstelling of vervanging van brillen en lenzen. 

- terugbetaling van de vervoerskosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen. 

- terugbetaling van de begrafeniskosten tot: 
* voor de leden van vijf jaar of ouder: 620 € 
* voor de leden jonger dan vijf jaar: 7.500 €

2. Bij overlijden 
Uitkering van een kapitaal van 7.500 € per slachtoffer van vijf jaar of ouder. 

3. Tijdelijke ongeschiktheid 
Uitkering van een dagvergoeding, per slachtoffer tot en met 65 jaar, van 25 € vanaf de dag volgend op het ongeval en tijdens de daaropvolgende twee jaren. 

Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk loonverlies en geen uitkering krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen. 

In tegenstelling tot zelfstandigen kunnen loon- en weddetrekkenden niet genieten van deze waarborg aangezien deze laatsten in geval van tijdelijke ongeschiktheid een uitkering bekomen van hun ziekte- en invaliditeitsverzekering.  

b) burgerlijke aansprakelijkheid


Wie en wat is verzekerd? 

De overeenkomst waarborgt de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden wegens aan derden toegebrachte schade ingevolge de verzekerde activiteiten, en dit overeenkomstig de ter zake geldende Belgische of buitenlandse wetgevingen of reglementeringen. 

Onder derden wordt verstaan: alle natuurlijke of rechtspersonen andere dan VZW Vlaamse Basketliga en haar aangesloten clubs. 

De verzekerden zijn:
- Vzw Vlaamse Basketliga 
- de clubs aangesloten bij vzw Vlaamse Basketliga 
- de leden van de aangesloten clubs. 

Onder verzekerde activiteiten worden o.a. verstaan: competities, kampioenschappen, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, vergaderingen, uitstappen, feestelijkheden en groepsreizen (verblijf inbegrepen) georganiseerd binnen de activiteiten van vzw Vlaamse Basketliga. 

Bedrag van de waarborgen 

- lichamelijke schade: 5.000.000 € per schadegeval
- materiële schade: 620.000 € per schadegeval

Deze waarborg is enkel van toepassing bij gebrek aan of na uitputting van de waarborgen van andere eventueel bestaande contracten die dezelfde risico's verzekeren (bijvoorbeeld de eigen privé-aansprakelijkheid van de leden of hun ouders, beter bekend onder de naam "familiale verzekering"). 
Hierbij dient opgemerkt dat zoals in alle dergelijke verzekeringsovereenkomsten bepaalde schadegevallen uitgesloten zijn. 

De meest essentiële uitsluitingen hebben betrekking op:
- schade veroorzaakt aan kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen 
- schade veroorzaakt aan de gebouwen en hun inhoud welke men huurt of ter beschikking gesteld krijgt. 

c) Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 

Bedrag van de waarborgen 

- burgerlijke verdediging: zie waarborgbedragen burgerlijke aansprakelijkheid 
- strafrechtelijke verdediging: 12.500 € per schadegeval. 

 
Deelnemers aan sportpromotionele activiteiten (niet-leden)
(polis 45.060.247) 

Deze polis voorziet in de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen van de niet-leden van VBL die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door VBL of een aangesloten club. De waarborg van deze polis stemt in grote mate overeen met deze van polis 45.054.954 (zie hierboven). 

 
Verzekering vrijwilligers (niet-leden) (polis 45.160.266) 

Vrijwilligers genieten automatisch en zonder bijkomende formaliteiten de waarborgen "burgerlijke aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen" van polis 45.160.260 (zie hierboven).

Deze polis voorziet in volgende waarborgen: 

a) Burgerlijke aansprakelijkheid 

Lichamelijke schade tot 5.000.000 € per schadegeval.
Materiële schade tot 625.000 € per schadegeval.
Deze waarborg is enkel van toepassing tijdens de verzekerde activiteit.

b) Lichamelijke ongevallen 

1. Behandelingskosten 

Terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen welke zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot 100% van dit tarief van toepassing op het ogenblik dat de zorgen verstrekt worden. 

Terugbetaling van de vervoerskosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen. 

Bedoelde kosten worden ten laste genomen na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering, en voor zover ze worden gedaan binnen de termijn van maximum drie jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval. 

2. Vaste vergoedingen 

a) overlijden: 7.500 € per slachtoffer 
b) bestendige invaliditeit: maximum 15.000 € per slachtoffer naar rato van de graad van invaliditeit. 

Deze waarborgen zijn zowel van toepassing tijdens als op de weg naar en van de verzekerde activiteit. 

Opmerking: leden van VBL die vrijwilligerswerk uitvoeren ter gelegenheid van een verzekerde activiteit genieten de waarborg van polis 45.054.954 (zie hierboven).

VERZEKERING VOOR SPELERS VAN DE BEWEGINGSSCHOOL - BASKETSCHOOL - START2BASKET

Polis Verenigingsleven AN/37.969.463-0100 bij KBC Verzekeringen

De polis dekt volgende zaken voor de spelers van de bewegingsschool - basketschool en start2basket:

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

  • Schade aan personen maximaal: € 1 239 467,62
  • Schade aan goederen maximaal: € 247 893,52
  • Geïndexeerde franchise van € 123,95 wat betreft de stoffelijke schade

Lichamelijke ongevallen

               Vergoeding bij overlijden 7436,81€

Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

               Max per persoon en per ongeval is 1.239,47€

               Franchise 24,79€ per persoon en per ongeval