Next Game:

Een club zoals Remant Basics Melsele-Beveren kan niet overleven zonder vrijwilligers. Dus als je de kriebels voelt om aan deze club mee te werken (op eender welk gebied) spreek dan iemand van het bestuur aan of de peter of meter van de ploeg waarin jij of je zoon of dochter speelt.

De club is verplicht, naar aanleiding van de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd op 19 juli 2006, volgende informatie ter beschikking te stellen naar de vrijwilligers toe:

1. De sociale doelstelling van de organisatie


De vereniging heeft tot doel de beoefening van sport mogelijk te maken, bevordering van sportbeoefening, bekendmaking van sporttakken en de vorming van de jeugd door de sportbeoefening in het bijzonder.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren (niet limitatieve opsomming):

-opleiden (via trainingen, stages,...) van lokale en regionale jeugd tot volwaardige sportbeoefenaars door gecertifieerde trainers/coaches.
-organiseren van wedstrijden voor deze spelers.
-alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideele niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciele en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideele niet-winstgevende doelstellingen.

2. Het juridisch statuut van de organisatie


Remant Basics Melsele-Beveren is een vzw, een vereniging zonder winstgevend doel.

3. De verantwoordelijken van de organisatie


Voorzitter : Luc Verhelst
Ondervoorzitter : Peter Van Roy
Secretaris : Martine Dagraed
Penningmeester : Erwin Huyghe
Zie ook Club > Contacten > Bestuur

4. Volgende verzekeringen zijn afgesloten via VBL


Voor club en leden - polis 45.054.954
Voor niet-leden bij sportpromotionele activiteiten - polis 45.060.247
Voor niet-leden als vrijwilliger - polis 45.160.266 
Voor meer details zie Club > Administratief > Verzekeringen
Voor het Aangifte Formulier Verzekeringen zie Club > Administratief > Verzekeringen

5. Onkostenvergoedingen


Een regeling wordt uitgewerkt, voor de laatste stand van zaken contacteer de voorzitter.

6. Geheimhoudingsplicht


De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek. Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).