Next Game:

Onze missie

  • Remant BasicsMelsele-Beveren wil de beoefening van sport promoten en mogelijk maken.

     

  • De vereniging steltzich tot doel om jongeren via een goed uitgebouwde jeugdwerking op een zo hoogmogelijk niveau te laten sporten in hun eigen omgeving (zowel competitief alsrecreatief).

Middelen

§ Remant BasicsMelsele-Beveren is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Alleverzamelde gelden worden integraal voor haar kernopdracht benut = promoten enlaten beoefenen van de sport en investeren in vorming van jeugdspelers.

 

§ Opleiden (viatrainingen, stages,...) van lokale en regionale jeugd tot volwaardigesportbeoefenaars door gecertifieerde trainers/coaches

 

§ Organiseren vanwedstrijden voor deze spelers

 

§ Een senior ploeg zohoog mogelijk laten spelen met zoveel mogelijk spelers uit de eigen opleiding.De bedoeling is dus om zoveel mogelijk eigen jeugd te laten doorstromen naar deeerste ploeg maw “vreemde” spelers worden gekozen om de eigen jeugd aan tevullen en beter te maken. Deze ploeg is het uithangbord naar en de stimulansvoor alle eigen jeugdspelers.

 

§ Met de beste,gecertifieerde trainers en coaches werken

 

§ Door een opencommunicatie te voeren met alle betrokken partijen (spelers, leden, ouders,trainers, coaches, gemeente, sponsors,…) komen tot een betere werking van declub, met inachtname van de nodige vertrouwelijkheid

 

§ Alle activiteitenontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijkingvan de kernopdracht met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevendeactiviteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten.

Sportieve doelstellingen

§ Zoveel mogelijkkinderen op een kindvriendelijke manier leren basketten.

 

§ De competitiesportvoor jongeren stimuleren.

 

§ Sportief wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk spelers te vormen die kunnen doorgroeien naareen eerste ploeg; de doorgroei is gebaseerd op rationele redenen (geenvriendjespolitiek).

 

§ Alle spelers krijgenoptimale kansen om, in functie van hun eigen vermogen en ambitie, hunspelersloopbaan uit te werken.

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil een recruteringscentrum zijn voor jongeren die basketbalwillen beoefenen, ongeacht hun niveau of aanleg.

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil een vormingscentrum zijn voor jongeren die een kwalitatiefhoogstaande basketbalvorming willen genieten in de jeugdreeksen.

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil een vormingscentrum zijn voor jonge beloften, door middelvan een of meerdere farm-teams binnen de club, waar jongeren de overgang vanjeugdspeler naar senior kunnen maken.

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil alle seniors de kans bieden om recreatief basketbal teblijven spelen, hetzij op lager competitief niveau, hetzij op zuiver recreatievebasis.

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil een club zijn waar gedreven trainers-coaches een loopbaankunnen starten en uitbouwen. De opleiding tot coach kan in samenwerking met declub gebeuren en de permanente vorming en ondersteuning kan gebeuren doorinitiatieven binnen de club, of in samenwerking met de club.

Bestuurlijke doelstellingen

Doelstellingenvan algemene orde

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil de sportdiensten van de gemeente Beveren ondersteunen inhaar beleidsopdracht om een hoger kwalitatief en kwantitatief sportaanbod na testreven.

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil een begrip zijn met een sportieve uitstraling naar jongerenin de regio Waasland, en een symbool voor professionalisme en topsport, maarook voor sportieve vrijetijdsbesteding en fair-play.

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil een nauwe samenwerking onderhouden met de sportbonden ensportstructuren in Vlaanderen (Basket Vlaanderen, het BLOSO, de VlaamseTrainersschool, de BBCA, n.) om de basketbalsport te promoten en de uitstralingvan de sport te verhogen.

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil een financieel gezonde vereniging zijn/blijven.

 

§ Remant BasicsMelsele-Beveren wil een aangename sfeer in de club (iedereen gelukkig in declub”).

 

Devier hoekstenen van de bestuurlijke doelstellingen

 

§ De club zorgt ervoordat alle middelen, zowel op sportief, pedagogisch als sociaal vlak, aangewendworden zodat ieder spelend lid zich maximaal kan ontplooien.

 

§ Participatie vormteen tweede hoeksteen van onze werking, contacten met ouders en de jeugdledendienen zo uitgebreid mogelijk te worden uitgebouwd.

 

§ Open en eerlijkecommunicatie vormt een belangrijk onderdeel van onze participatieve werking.

 

§ Opleiding enbijscholing van de jeugd –en sportbegeleiders zijn een vierde hoeksteen vanonze werking om een kwaliteitsvolle opleiding te kunnen garanderen.

Onze Visie

Devisie van Remant Basics Melsele-Beveren is “met zoveel mogelijk spelers uit deeigen opleiding spelen in een zo hoog mogelijke reeks”. De eerste ploeg vormthet sluitstuk van een geslaagde jeugdopleiding.. De bedoeling is dus om zoveelmogelijk eigen jeugd te laten doorstromen naar de eerste ploeg maw “vreemde”spelers worden gekozen om de eigen jeugd aan te vullen en beter te maken.