GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN

Huishoudelijk reglement

Het bestuuren de trainers van Remant Basics Melsele-Beveren zijn er van overtuigd dat eenteam enkel goed functioneert wanneer duidelijke afspraken worden gemaakt.
Vanuit onze missie willen we spelers niet alleen sportief opleiden, maar ookwillen we maatschappelijke waarden zoals verantwoordelijkheidszin, stiptheid,vastberadenheid sociaal gedrag, luisterbereidheid, openheid en vooralteamspirit bijbrengen.

Wij zijngeen club van sterspelers, maar een club die zijn sterkte haalt uit het spelenvoor elkaar. Dit kan maar als onze spelers omkaderd worden door ouders,vrienden, bestuur, trainers,… m.a.w. wij streven ernaar dat iedereen zich thuisvoelt bij Basics Melsele. Goede afspraken zijn hierbij een goede hulp.

Basishouding die we van iedereen verwachten

§ Weessportief voor vriend, tegenstander, supporter en scheidsrechter.

§ Wezijn ons bewust van onze kwaliteiten, ons optreden getuigt hiervan. Stoer doenbehoort niet tot onze stijl. Bluffen met allerlei dingen wordt niet getolereerd.

§ Alcoholen tabak hebben een negatieve invloed op de fysieke conditie en zijn dus niettoegelaten. Op die manier verpruts je een deel van je werk op een training. Jemaakt het je eigen lichaam moeilijk als je rookt en alcohol drinkt , waardoorje niet tot de beteren kunt behoren. Druggebruik wordt niet toegelaten, inoverleg met jou en je ouders zal een gepaste sanctie worden uitgesproken.

§ Alsje voor een wedstrijd voldoende eet en drinkt volstaat het om tijdens de matchenkel water te drinken. Om hygiënische redenen breng je best je eigen flesjemee.

§ Diefstal,drugdealen of elke andere criminele activiteit wordt onmiddellijk aan depolitie gemeld. Dit kan uitsluiting bij onze club tot gevolg hebben. Hiertegenis geen verhaal mogelijk! Betaalde lidgelden kunnen in dergelijk geval nietworden teruggevorderd.

§ Probeerzo veel mogelijk tijdig te gaan slapen, een uitgerust lichaam kan beterpresteren.

§ Trainenen spelen zijn niet voldoende. Gedraag je als een vriend die niet alleen wilpresteren, maar dit vooral op een aangename manier wil doen samen met de anderespelers en coach.

§ Weverwachten van onze jeugdspelers dat zij geregeld de wedstrijden van deseniorsploegen komen volgen. Het bevordert de band binnen onze club en onzespelers krijgen tegelijk de kans al kijkende heel wat op te steken.

De sporthal

§ Erwordt geen drank of eten meegenomen in de kleedkamer, de kleedkamers wordensteeds proper achtergelaten. Aldus worden klachten van de zaalwachtersvermeden. Zo houden wij de goede naam van onze club hoog.

§ Alleende spelers, de coach en de peter/meter komen in de kleedkamers (uitzonderingvoor de ouders van de allerkleinsten).

§ Legeflessen en alle afval worden in de vuilnisbak gelegd.

§ Banken,trainingsmateriaal, tafelbenodigdheden evenals de wedstrijdklok wordenopgeborgen en wedstrijdtafel worden na gebruik terug op hun plaats gezet.

§ Naelke training of wedstrijd wordt de zaal dus volledig opgeruimd.

Wedstrijden

§ Thuiswedstrijden:je bent minimum 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig insportkledij op het terrein. Een goede opwarming duurt immers 30 minuten!

§ Uitwedstrijden:minimum 5 minuten voor het vertrekuur ben je aanwezig op de parking van onzesporthal. De vertrekuren kan je vinden op de website www.basicsmelsele.be .

§ Wemaken alle verplaatsingen samen met zo weinig mogelijk auto’s.

§ Hebsteeds je identiteitsbewijs mee, de boete voor het niet bijhebben die wordtopgelegd door de VBL (5 €)zal betaald worden door de speler.

§ Iedereenis steeds aanwezig! In het zeer uitzonderlijke geval van afwezigheid wordt detrainer tijdig en persoonlijk (niet via e-mail of SMS) verwittigd. Bij nietverwittigen bepaalt elke coach of hier een sanctie tegenover staat. (Alsgekwetste speler kan je je ploegmaten nog steeds komen aanmoedigen, ditstimuleert de ploeggeest!)

§ Toonpositieve inzet en bereidheid om je totaal in te zetten. Je ploegmaats moetenop je kunnen rekenen. Laat je hoofd nooit hangen wanneer er iets fout loopt.sporters verlaten het speelveld met geheven hoofd, ook na verlies!

§ Ookop de bank verwachten wij blijvende concentratie op de wedstrijd. Moedig je ploegmaatsaan, ook en vooral in moeilijke omstandigheden. Wij zijn uitsluitend positiefover de prestaties van onze ploegmaats en opbouwend in onze kritiek. Je bentsteeds klaar om op het terrein te stappen. De speler die vervangen wordt geefteen hand aan zijn vervanger, meldt het nummer van de speler waarop hijverdedigde, klapt in de hand van de coach en alle bankzitters, en plaatst zichsteeds naast de coach op de bank. Ook wanneer je ontgoocheld bent, gedraag jeje waardig, kreten en gebaren van ontgoocheling en banken aantrappen horen hierniet bij. Ook nu luister je naar de raadgevingen van de coach en kijk je hemaan.

§ Zonderscheidsrechter kan de wedstrijd niet doorgaan, dit is ook iemand die dit inzijn vrije tijd doet en de wedstrijd zo goed mogelijk probeert te leiden. Zijnbeslissingen zijn wet, ga niet in discussie! Je aanvaardt de beslissing ensteekt je hand op als een fout aan jou wordt toegewezen (zelfs al vind je ditniet juist!)

§ Detrainer(s), scheidsrechters, tafelofficials en mede- en tegenspelers wordenbegroet voor, en bedankt na de wedstrijd (ook als er verloren wordt!).

§ Onbetamelijkgedrag wordt niet getolereerd. Dit betekent, geen technische fouten of, erger,uitsluitingen, geen opmerkingen naar de scheidsrechters, tegenstanders, tafelofficials,ploegmaats of supporters. Een technische fout betekent dat je binnen de maandeen jeugdwedstrijd zal fluiten!. De kosten voor uitsluitingen (minstens 125€),opgelegd door de VBL, zullen worden verhaald op de speler. Tot betaling ishij niet speelgerechtigd.

§ Ookna de wedstrijd en bij wedstrijden van andere ploegen gedragen wij onssportief. Dat is het karakter van onze club.

§ Houje aandacht bij het spel, luister niet naar supporters/ouders. Alleen deinstructies van je coach zijn van tel!

§ Tijdensde rust blijf je op het terrein of in de kleedkamer. Een bezoek aan decafetaria is zeker niet toegelaten. De coach zal hierin het voorbeeld geven.

Trainingen

§ Komsteeds op tijd om het verloop van de training niet te storen.

§ Trachtalle trainingen te volgen.

§ Verwittigbij afwezigheid tijdig en persoonlijk de trainer.

§ Alsde trainer iets zegt, kijk je hem aan, je houd de bal stil en luistertaandachtig.

§ Voerde opdrachten steeds zo perfect mogelijk uit. Laat je niet ontmoedigen als hetniet van de eerste keer lukt. Durf fouten te maken, alleen zo kan je een beterebasketter worden.

§ Niemandverlaat de training zonder toestemming van de trainer.

§ Trainingenworden niet gestoord.

§ Laatje niet afleiden door vrienden of vriendinnen. Deze blijven aan de kant enstoren de training niet.

Ouders en supporters

§ Oudersen supporters zijn belangrijk om een kind blijvend te laten sporten, hun steunis nodig!

§ Positieveondersteuning van de ploeg, zelfs al loopt het niet goed, heeft de coach eenslechte dag of is de arbitrage partijdig: ouders hebben een voorbeeldfunctie eneen negatieve houding wordt snel overgenomen en dan wordt er (nog) slechtergespeeld in plaats van beter !

§ Geenracisme of racistische opmerkingen! Geen onbetamelijk gedrag tegenover medespelersof tegenstrevers, trainers, scheidsrechters of tafelofficials.

§ Geencommentaren op coaches of spelers tijdens de wedstrijd maar NA de wedstrijdonder vier ogen met de trainer/coach.

§ Bijhet wassen van de tenues wordt de werkwijze, beschreven in een documentje in desportzak of mand van de truitjes, strikt gevolgd. Zeker niet in de droogkaststeken en NIET strijken!

§ Bijelke wedstrijd zijn er tafelofficials, een ploegverantwoordelijke en(club)scheidsrechters nodig. Hiervoor is de hulp van ouders en supportersnodig. We verwachten dat de ouders deze taken opnemen (als er geen officiële ofclubscheidsrechters zijn, regelen we zelf dat scheidsrechters uit onze clubarbitreren, eventueel samen met een scheidsrechter van de andere club). Dit ismeteen een manier om te tonen aan je kind dat je het steunt in zijn sport en jehoeft geen basketbalkenner te zijn om dit te kunnen. Neem contact op met depeter/meter of de secretaris om de administratieve verplichtingen in orde tebrengen.

We zouden het zeer op prijs stellen als spelers en/of ouders helpen bij:

§ Het opstellen enopruimen van de terreinen bij trainingen en wedstrijden.

§ De orde in dekleedkamers bij trainingen en wedstrijden.

§ De orde op detribunes bij wedstrijden.

§ Het tijdig melden van afwezigheden op trainingenen wedstrijden.

§ Het respecteren van afgesproken vertrek- ofaanwezigheidstijden voor wedstrijden.

§ Het nakomen van afspraken i.v.m. douchetijden bijtrainingen en wedstrijden.