Next Game:

Raad van bestuur

Voorzitter(Luc Verhelst), ondervoorzitter (Peter Van Roy),penningmeester (Erwin Huyghe), Secretaris (Martine Dagraed), voorzitterjeugdbestuur (Sabine Blancke), penningmeester jeugdbestuur (Peter van Roy)

Doel:

De raad van bestuur draagt de volledige verantwoordelijkheidover de club. Het tekent de beleidslijnen uit en bepaalt de bevoegdheden vanwerkgroepen en functies.

Alle volgende besturen en cellen leggenverantwoording af aan de raad van bestuurders, de raad van bestuurders legt ookde bevoegdheidsgrenzen en delegatie van beslissingen vast.

 

Bevoegdheid:

De raad van bestuur is bevoegd voor het nemenvan alle beslissingen, het is het hoogste bestuursorgaan. Alle cellen doenvoorstellen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

Taken:

Alle taken die nodig zijn om de club draaiendete houden en het voeren van toekomst gericht beleid. De raad van bestuurderskan/zal taken en bevoegdheden delegeren aan besturen, werkgroepen en personen.

 

Vergaderingen:

De raad van bestuur komtmaandelijks samen op de tweede donderdag van de maand, na de vergadering vanhet dagelijks bestuur. Bijkomende vergaderingen kunnen door elk lid wordenaangevraagd.

Bestuur

Voorzitter: Luc Verhelst

Leden: alle leden van onderstaandebesturen en cellen.

 

Doel:

Het coördineren van alle werkzaamheden vanonderstaande besturen en cellen. De raad van bestuur legt debevoegdheidsgrenzen vast.

 

Bevoegdheid:

Het bestuur is bevoegd voor het nemen vanbeslissingen, binnen de bevoegdheidsgrenzen opgelegd door de raad van bestuur.Het bestuur kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellenal dan niet bekrachtigd.

 

Taken:

Het bestuur is een platform waar deverschillende deelbesturen en cellen elkaar kunnen treffen.

Jeugdbestuur

Voorzitter: Sabine Blancke

Leden: penningmeesterjeugdbestuur (Peter Van Roy), secretaris (Martine Dagraed), Bjorn Cappaert,Tjomme Vergauwen, Tonnie Baakman, Bjorn Capens, Rudi Reyns, Veronique Thys.

Doel:

Het jeugdbestuur zorgt ervoor dat dejeugdorganisatie dag dagelijks operationeel is en neemt de nodige korte-termijnbeslissingen (voor het lopende seizoen).

 

Bevoegdheid:

Het jeugdbestuur legt verantwoording af aan deraad van bestuur, de raad van bestuur legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. Hetbestuur kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen aldan niet bekrachtigd.

 

Taken:

Lopende zaken, activiteiten rond wedstrijdenjeugdploegen en B-, C- en D-ploeg en ook de damesploegen, activiteiten volgendweekend, aanduiden clubscheidsrechters, tafelofficiëlen, veranderingenkalenders, dringende aangelegenheden,...

Dagelijks bestuur

Voorzitter: de ondervoorzittervan het bestuur (Peter Van Roy)

Leden: penningmeester (ErwinHuyghe), secretaris (Martine Dagraed), Eddy De Bock, voorzitter jeugdbestuur (SabineBlancke), penningmeester jeugdbestuur (Peter Van Roy)

Doel:

Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de clubdag dagelijks operationeel is en neemt de nodige zeer korte-termijnbeslissingen (termijn van weken).

 

Bevoegdheid:

Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aande raad van bestuur, deze raad legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. Hetdagelijks bestuur kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die dezevoorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

Taken:

Lopende zaken, activiteiten rond wedstrijdeneerste ploeg, activiteiten volgend weekend, aanduiden clubscheidsrechters,tafelofficiëlen, veranderingen kalenders, dringende aangelegenheden,... Hetdagelijks bestuur en de andere besturen en cellen vergaderen maandelijks in hetbestuur om gemeenschappelijke zaken te bespreken en te beslissen.

Sportieve cel

Voorzitter: Luc Verhelst

Leden: Marc Verlodt, RudiReyns, Peter Van Roy, Martine Dagraed, Robert Marchant

 

Doel:

De sportieve cel adviseert de raad vanbestuurders bij alle sportieve aspecten van de gehele club, zowel jeugdploegenals seniorploegen. De jeugdverantwoordelijke en de sportief verantwoordelijkerapporteren aan deze cel.

 

Bevoegdheid:

De sportieve cel is een adviesorgaan, in afspraakmet de raad van bestuur kunnen deeltaken worden toegekend aan personen van desportieve cel. De sportieve cel rapporteert aan de raad van bestuur.  Desportieve cel kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die dezevoorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

 Taken:

Voorstellen formuleren over: ploegsamenstelling,aantrekken van externe spelers, aantrekken van trainers, trainerswissels,opvolging van de trainers en spelers, disciplinaire maatregelen t.a.v. spelersen trainers, het uitzetten van sportieve doelstellingen, stimuleren vantrainers om gebruik te maken van vormingsaanbod, ….

Organisatie

Voorzitter: ondervoorzitter (PeterVan Roy)

Leden: Martine Dagraed, PeterVan Roy, Rudi Reyns, Bjorn Cappaert, Eddy De Bock

 

Doel:

De organisatorische cel zorgt dat de organisatievan allerlei events en de Sydneyzaal gesmeerd loopt. Deze cel is ook de linkmet Base-X en omvat de materiaalmeester.

 

Bevoegdheid

De cel organisatie legt verantwoording af aan deraad van bestuur, deze raad legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. De organisatorischecel kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al danniet bekrachtigd.

 

Taken:

Alle taken die nodig zijn om de events vlot te laten verlopen = zorgen voor de nodige inkopen, beschikking hebben vanlokalen, de juiste publiciteit, zorgen voor voldoende helpers, plaatsen vanreclameborden,….

Alle taken die nodig zijn om de wedstrijden entrainingen te kunnen laten plaatsvinden = zalen vast leggen, zorgen dat hetsportmateriaal aanwezig is en in veilige toestand is, sporters en trainersoproepen het materiaal met respect te behandelen, ….

Administratie

Voorzitter: secretaris(Martine Dagraed),

Leden: Erwin Huyghe, Jan Weyn

 

Doel:

De administratieve cel is het zenuwcentrum en dedraaischijf van de club. Ze beheert alle administratieve taken zowel sportiefals wettelijk.

 

Bevoegdheid

De cel administratie legt verantwoording af aande raad van bestuur, deze raad legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. Deadministratieve cel kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die dezevoorstellen al dan niet bekrachtigd.

Taken:

§  Bijhouden van de administratie (ledenlijst,ploegenlijst, kalender, trainerslijst)

§  Invullen en opvolgen van de aanvragen totsubsidie

§  Bijhouden van het gebruik van de sporthal(trainingen en wedstrijden)

§  Communicatie met de spelers, trainers en ouders

§  Communicatie met kranten, gemeente, VBL, BLOSO,scholen en in het algemeen de “buitenwereld”.

§  Opvolgen van de aanvragen tot terugbetaling vande verzekering

§  Onderhoud van de website

§  Wedstrijdboekje

§  …..

Financien

Voorzitter: penningmeester(Erwin Huyghe)

Leden: penningmeester (ErwinHuyghe), penningmeester jeugdbestuur (Peter van Roy), Luc Verhelst, TjommeVergauwen, Herman Desmedt

 

Doel:

De financiële cel beheert het budget van Basics,zowel naar inhoud als naar vorm (= wettelijke verplichtingen)

 

Bevoegdheid

De cel financiën legt verantwoording af aan deraad van bestuur, deze raad legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. De financiëlecel kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al danniet bekrachtigd.

 

Taken:

§  onderhandelt met sponsors en gemeente.

§  voeren van een boekhouding waar alle in- enuitgaven minutieus worden geboekt.

§  beheert het sponsorbestand = sponsorsuitnodigen, reclameborden, acties ondernemen om nieuwe sponsors te vinden, ….

§  opmaak van maandelijkse rapporten naar hetbestuur toe

§  opmaak van de jaarlijkse begroting

§  bewaakt de financiële gezondheid van de club enonderneemt indien nodig acties om die gezondheid te vrijwaren