Next Game:

Raad van bestuur

Voorzitter

Luc Verhelst

Leden

Karolien Kennis (ondervoorzitter), Peter Bolsens (penningmeester), Martine Dagraed (secretaris), Yorick Weyn (social media), Sofia Tobazidis (Events), en Sigrid Peeters (Lid)

Doel:

 • De raad van bestuur draagt de volledige verantwoordelijkheid over de club. Het tekent de beleidslijnen uit en bepaalt de bevoegdheden van werkgroepen en functies.
 • Alle volgende besturen en cellen leggen verantwoording af aan de raad van bestuur, de raad van bestuur legt ook de bevoegdheidsgrenzen en delegatie van beslissingen vast.

Bevoegdheid:

De raad van bestuur is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen, het is het hoogste bestuursorgaan, en delegeert de verantwoordelijkheid voor de korte termijnbeslissingen naar het dagelijks bestuur. Alle cellen doen voorstellen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.


Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Voorzitter  (ad interim)

Leden

alle leden van onderstaande besturen en cellen.

Doel:

 • Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de club dag dagelijks operationeel is en neemt de nodige korte-termijn beslissingen (termijn van weken).
 • Het coördineren van alle werkzaamheden van onderstaande besturen en cellen

Bevoegdheid:

 • Het bestuur is bevoegd voor het nemen van beslissingen, binnen de bevoegdheidsgrenzen opgelegd door de raad van bestuur. Het bestuur kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.
 • Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

Taken:

 • Het bestuur is een platform waar de verschillende deelbesturen en cellen elkaar kunnen treffen.
 • Lopende zaken, activiteiten rond wedstrijden eerste ploeg, activiteiten volgend weekend, aanduiden clubscheidsrechters, tafelofficiëlen, veranderingen kalenders, dringende aangelegenheden,...
 • Opzetten reclameborden & wedstrijdtafel & Livestats & camera &… A-ploeg

Vergaderingen:

Het dagelijks bestuur komt wekelijks samen op donderdag. De voorzitter van elke cel zorgt ervoor dat minstens 1 persoon van elke cel aanwezig is op de wekelijkse vergadering, om de continuïteit te garanderen.


Cel Interne Relaties

Voorzitter

Karolien Kennis

Leden:

Bjorn Cappaert, Martine Dagraed

Taken:

 • Opvolgen scheidsrechters voor alle wedstrijden
 • Link met peters/meters (oa volgt mee op dat er tafelofficials per wedstrijd voorzien zijn)
 • Ombudspersoon (Bjorn Cappaert)
 • Vertrouwenspersoon (Bjorn Cappaert)

Sportieve cel

Voorzitter

Marc Michiels

Leden

Christopher Pegg, Sigrid Peeters, Jan Van Den Brande, Karolien Kennis, Yorick Weyn, Dave Van Den Brande, Raf Vervoort

Taken:

Voorstellen formuleren over: ploegsamenstelling, aantrekken van externe spelers, aantrekken van trainers, trainerswissels, opvolging van de trainers en spelers, disciplinaire maatregelen t.a.v. spelers en trainers, het uitzetten van sportieve doelstellingen, stimuleren van trainers om gebruik te maken van vormingsaanbod, ….

Rekrutering

Cel Events

Voorzitter: 

Sofia Tobazidis

Leden:  

Eddy De Bock, Véronique Thys, Martine Dagraed, Sigrid Peeters, Emelie Covents, Mathias Vermeulen

Doel:

De cel Events zorgt ervoor dat de organisatie van allerlei events en de Sydneyzaal gesmeerd loopt.

Taken:

 • Alle taken die  nodig zijn om de events en de Sydneyzaal vlot te laten verlopen = zorgen voor de nodige inkopen, beschikking hebben van lokalen, de juiste publiciteit, zorgen voor voldoende helpers, plaatsen van reclameborden,….
 • Opvolgen extra activiteiten: ploeg in de kijker, productverkoop (koekjes e.a.), Dag van de Jeugd, ......
 • Sydney (Eddy De Bock)
 • Omkadering wedstrijden A- en B-ploeg
 • Werkgroep Tornooi (sportief verantwoordelijke, administratie, sponsoring, catering, refs, ….).

Cel Financien

Voorzitter: 

Peter Bolsens (penningmeester)

Doel:

De financiële cel beheert het budget van Basics, zowel naar inhoud als naar vorm (= wettelijke verplichtingen).

Taken:

 • voeren van een boekhouding waar alle in- en uitgaven minutieus worden geboekt.
 • opmaak van maandelijkse rapporten naar het bestuur toe
 • opmaak van de jaarlijkse begroting
 • bewaakt de financiële gezondheid van de club en onderneemt indien nodig acties om die gezondheid te vrijwaren
 • ….


Cel Sponsoring

Voorzitter

Luc Verhelst

Leden


Doel:

De cel beheert de sponsoring.

Taken:

 • zoekt actief naar nieuwe sponsors
 • onderhoudt en beheert de contacten met de bestaande sponsors
 • onderhandelt met sponsors en gemeente. 
 • beheert het sponsorbestand = sponsors uitnodigen, reclameborden, acties ondernemen om nieuwe sponsors te vinden, ….
 • opmaak van maandelijkse rapporten naar het bestuur toe
 • ….


Cel Materiaal

Voorzitter

Martine Dagraed

Leden:  

Doel:

Aankoop en onderhoud van het Basics-materiaal

Taken:

 • Aankoop van materiaal  (oa tenues) voorstellen
 • Opvolging aankoop
 • Onderhoud van het materiaal
 • Sponsorborden aanmaken en onderhouden


Cel Informatie

Leden:  

Sigrid Peeters, Martine Dagraed, Erwin Eyckmans, Yorick Weyn, Jan Weyn

Doel:

De cel informatie is het zenuwcentrum en de draaischijf van de club

De cel informatie beheert de data en de informatie van Basics, de informatiestromen en privacy ervan. De daaraan gekoppelde IT wordt ook door deze cel beheerd.

Ze beheert alle administratieve taken zowel sportief als wettelijk.

Taken:

 • Bijhouden van de administratie (ledenlijst, ploegenlijst, kalender, trainerslijst)
 • Invullen en opvolgen van de aanvragen tot subsidie
 • Bijhouden van het gebruik van de sporthal (trainingen en wedstrijden): Erwin
 • Communicatie met de spelers, trainers en ouders
 • Communicatie met kranten, gemeente, VBL, BLOSO, scholen en in het algemeen de “buitenwereld”.
 • Opvolgen van de aanvragen tot terugbetaling van de verzekering  (Martine)
 • Onderhoud van de website
 • Beheer Facebook- (Yorick), twitter- (Jan), instagram-(Yorick) account van Basics
 • Opzet en gebruik mailchimp
 • Opzet en gebruik Google Docs
 • Wedstrijdboekje
 • Aanduiden (club) scheidsrechters
 • Mailing tafelofficials
 • Veranderingen kalenders: Erwin E
 • Uitwisseling beelden wedstrijden A-ploeg: Jan
 • …..