Raad van bestuur

Voorzitter (Luc Verhelst), ondervoorzitter (Peter Van Roy), penningmeester (Erwin Huyghe), Secretaris (Martine Dagraed), voorzitter jeugdbestuur (Sabine Blancke)

Doel:

De raad van bestuur draagt de volledige verantwoordelijkheid  over de club. Het tekent de beleidslijnen uit en bepaalt de bevoegdheden van werkgroepen en functies.

Alle volgende besturen en cellen leggen verantwoording af aan de raad van bestuurders, de raad van bestuurders legt ook de bevoegdheidsgrenzen en delegatie van beslissingen vast.

 

Bevoegdheid:

De raad van bestuur is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen, het is het hoogste bestuursorgaan. Alle cellen doen voorstellen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

Taken:

Alle taken die nodig zijn om de club draaiende te houden en het voeren van toekomst gericht beleid. De raad van bestuurders kan/zal taken en bevoegdheden delegeren aan besturen, werkgroepen en personen.

 

Vergaderingen:

De raad van bestuur komt maandelijks samen op de tweede donderdag van de maand, na de vergadering van het dagelijks bestuur. Bijkomende vergaderingen kunnen door elk lid worden aangevraagd.

Bestuur

Voorzitter: Luc Verhelst

Leden: alle leden van onderstaande besturen en cellen.

 

Doel:

Het coördineren van alle werkzaamheden van onderstaande besturen en cellen. De raad van bestuur legt de bevoegdheidsgrenzen vast.

 

Bevoegdheid:

Het bestuur is bevoegd voor het nemen van beslissingen, binnen de bevoegdheidsgrenzen opgelegd door de raad van bestuur.Het bestuur kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

Taken:

Het bestuur is een platform waar de verschillende deelbesturen en cellen elkaar kunnen treffen.

Jeugdbestuur

Voorzitter: Sabine Blancke

Leden: secretaris (Martine Dagraed), Bjorn Cappaert, Tjomme Vergauwen, Tonnie Baakman, Bjorn Capens, Veronique Thys, Rita Foubert.

Doel:

Het jeugdbestuur zorgt ervoor dat de jeugdorganisatie dag-dagelijks operationeel is en neemt de nodige korte-termijn beslissingen (voor het lopende seizoen).

 

Bevoegdheid:

Het jeugdbestuur legt verantwoording af aan de raad van bestuur, de raad van bestuur legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. Het jeugdbestuur kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

Taken:

Lopende zaken, activiteiten rond wedstrijden jeugdploegen en B-, C- en D-ploeg en ook de damesploegen, activiteiten volgend weekend, aanduiden clubscheidsrechters, tafelofficiëlen, veranderingen kalenders, dringende aangelegenheden,...

Dagelijks bestuur

Voorzitter: de ondervoorzitter bestuur (Peter Van Roy)

Leden: penningmeester (Erwin Huyghe), secretaris (Martine Dagraed), Eddy De Bock, voorzitter jeugdbestuur (Sabine Blancke)

Doel:

Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de club dagdagelijks operationeel is en neemt de nodige zeer korte-termijn beslissingen (termijn van weken).

 

Bevoegdheid:

Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de raad van bestuur, deze raad legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. Het dagelijks bestuur kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

Taken:

Lopende zaken, activiteiten rond wedstrijden eerste ploeg, activiteiten volgend weekend, aanduiden clubscheidsrechters, tafelofficiëlen, veranderingen kalenders, dringende aangelegenheden,... Het dagelijks bestuur en de andere besturen en cellen vergaderen wekelijks om gemeenschappelijke zaken te bespreken en te beslissen.

Sportieve cel

Voorzitter: Luc Verhelst

Leden: Marc Michiels, Tommy D'Hondt, Frank Janssen, Jan Van Den Brande, Kevin Pluvier

 

Doel:

De sportieve cel adviseert de raad van bestuur bij alle sportieve aspecten van de gehele club, zowel jeugdploegen als seniorploegen.

 

Bevoegdheid:

De sportieve cel is een adviesorgaan; in afspraak met de raad van bestuur kunnen deeltaken worden toegekend aan personen van de sportieve cel. De sportieve cel rapporteert aan de raad van bestuur.  De sportieve cel kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

 Taken:

Voorstellen formuleren over: ploegsamenstelling, aantrekken van externe spelers, aantrekken van trainers, trainerswissels, opvolging van de trainers en spelers, disciplinaire maatregelen t.a.v. spelers en trainers, het uitzetten van sportieve doelstellingen, stimuleren van trainers om gebruik te maken van vormingsaanbod, ….

Organisatie

Voorzitter: ondervoorzitter (Peter Van Roy)

Leden: Martine Dagraed, Peter Van Roy, Bjorn Cappaert, Eddy De Bock

 

Doel:

De organisatorische cel zorgt dat de organisatie van allerlei events en de uitbating van de Sydneyzaal gesmeerd loopt. Deze cel omvat ook de materiaalmeester.

 

Bevoegdheid

De cel organisatie legt verantwoording af aan de raad van bestuur, deze raad legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. De organisatorische cel kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

Taken:

Alle taken die nodig zijn om de events vlot te laten verlopen = zorgen voor de nodige inkopen, beschikking hebben van lokalen, de juiste publiciteit, zorgen voor voldoende helpers, plaatsen van reclameborden,….

Alle taken die nodig zijn om de wedstrijden en  trainingen te kunnen laten plaatsvinden = zalen vast leggen, zorgen dat het sportmateriaal aanwezig is en in veilige toestand is, sporters en trainers oproepen het materiaal met respect te behandelen, ….

Administratie

Voorzitter: secretaris (Martine Dagraed),

Leden: Erwin Huyghe, Jan Weyn,

 

Doel:

De administratieve cel is het zenuwcentrum en de draaischijf van de club. Ze beheert alle administratieve taken zowel sportief als wettelijk.

 

Bevoegdheid

De cel administratie legt verantwoording af aan de raad van bestuur, deze raad legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. De administratieve cel kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.

Taken:

§  Bijhouden van de administratie (ledenlijst,ploegenlijst, kalender, trainerslijst)

§  Invullen en opvolgen van de aanvragen tot subsidie

§  Bijhouden van het gebruik van de sporthal (trainingen en wedstrijden)

§  Communicatie met de spelers, trainers en ouders

§  Communicatie met kranten, gemeente, VBL, BLOSO,scholen en in het algemeen de “buitenwereld”.

§  Opvolgen van de aanvragen tot terugbetaling van de verzekering

§  Onderhoud van de website

§  Wedstrijdboekje

§  …..

Financien

Voorzitter: penningmeester(Erwin Huyghe)

Leden: penningmeester (Erwin Huyghe), penningmeester jeugdbestuur (Peter van Roy), Luc Verhelst, Tjomme Vergauwen, Herman Desmedt

 

Doel:

De financiële cel beheert het budget van Basics,zowel naar inhoud als naar vorm (= wettelijke verplichtingen)

 

Bevoegdheid

De cel financiën legt verantwoording af aan de raad van bestuur, deze raad legt ook de bevoegdheidsgrenzen vast. De financiële cel kan voorstellen doen aan de raad van bestuur, die deze voorstellen al dan niet bekrachtigd.

 

Taken:

§  onderhandelt met sponsors en gemeente.

§  voeren van een boekhouding waar alle in- en uitgaven minutieus worden geboekt.

§  beheert het sponsorbestand = sponsors uitnodigen, reclameborden, acties ondernemen om nieuwe sponsors te vinden, ….

§  opmaak van maandelijkse rapporten naar het bestuur toe

§  opmaak van de jaarlijkse begroting

§  bewaakt de financiële gezondheid van de club en onderneemt indien nodig acties om die gezondheid te vrijwaren